Wednesday, August 20, 2014

ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಚಿತ್ರ ಲಿಪಿ


ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಚಿತ್ರ ಲಿಪಿ:
ಎಚ್. ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್

(ಹೈಗ್ರೊಗ್ಲಿಫಿಕ್‌)
ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಚಿತ್ರ ಲಿಪಿ(Hieroglyph) ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಲಿಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅವುಗಳ ಕಾಲ ಮೂರು ಕ್ರಿ.ಪೂ. ಮೂರು ಸಹಸ್ರಮಾನಕ್ಕೂ ಪುರಾತನ. ಸಮಕಾಲೀನ ಸುಮೇರಿಯನ್‌ ಕ್ಯೂನಿಫಾರಂ ಲಿಪಿಯಂತೆ ಚಿತ್ರಲಿಪಿಗಳ ಮೂಲ ಬಹಳ ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸ ಬಹುದಾದ ಹಿಂದಿನ ಲಿಪಿ ಇಲ್ಲ. ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಾಲಯದ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಬಂಡೆ ಮತ್ತು ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡರಿಸಿದ, ಪಿರಮಿಡ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮಾಧಿಯ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಪೆಪ್ರಸ್‌ ಸುರಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಬರಹವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಲಿಪಿಯ ಮೂಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬರವಣಿಗೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಈ ಲಿಪಿಯು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಈಜಿಪ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಲಿಪಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಂಖ್ಯೆ ೭೦೦ ಕ್ರಮೇಣ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೬೦೦ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎರಡರಷ್ಟಾದವು.
ಹೀರಾ ಎಂದರೆ ಪವಿತ್ರ, ಗ್ಲಿಫಿನ್‌ ಎಂದರೆ ಕೊರೆಯುವುದು-ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪಿರಮಿಡ್‌ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊರೆಯುವುದು ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಇದು ಪುರೋಹಿತರ ಲಿಪಿ. ರೋಮನರ ದಾಳಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಇತ್ತು. ಚಿತ್ರಲಿಪಿ ಅಂದರೆ ನೈಜರೂಪವನ್ನು ಯಥಾರೀತಿ ಚಿತ್ರಿಸುವುದು (Perspective) ತೋಳು ತೋರಿಸಲು ಹಸ್ತ, ಬಾಯಿಗೆ ಮುಖ, ಇತ್ಯಾದಿ. ಅವರು ಬಳಸಿದ್ದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣ- ತಾಮ್ರ ನೀಲಿ, ಬಂಗಾರ ಹಳದಿ. ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಬರಹಪದ್ದತಿಯು ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರುವುದು.
೧. ಹೈರೊಗ್ಲಿಫಿಕ್‌ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಬಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿರುವರು.' ೧. ಅಕ್ಷರ ಸಂಕೇತಗಳು ಒಂದೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ.ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್‌ಅವರು ಸ್ವರಗಳ ಕುರಿತು ತಲೆ ಕೆಡಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಇಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ‘ಇ' ಮತ್ತು ‘ವಿ' ಗಳಿಗೆ ಸಂಕೇತವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪದಗಳನ್ನುಹೇಗೆ ರಚಿಸುತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು.
೨. ಸಿಲಬಲ್‌ಗಳ ಸಂಕೇತಗಳು-ಎರಡು ಅಥವ ಮೂರು ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತಿದ್ದವು.
೩. ಪದ ಸಂಕೇತಗಳು- ಅವು ಜಡವಸ್ತು ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರವಾಗಿರುತಿದ್ದವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿವು. ಅದರಿಂದ ಚಿತ್ರ ಮೂಲವನ್ನು ಹೋಲುತಿತ್ತು ಅವಕ್ಕೆ ನೇರ ಗೆರೆಯೊಂದನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದು ಸೂಚಿತವಾಗುತಿತ್ತು. ೪. ನಿರ್ಧಾರಕಗಳು - ಅವು ಪದಾಂಶ ಅಥವ ಧ್ವನಿಯ ಸಂಕೇತಗಳಲ್ಲ . ಆದರೆ ಅವು ತಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರೆದಿರುವ ಸಂಕೇತಗಳ ಗುಂಪಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಿಮಾಟಿಕ್‌ಪೂರ್ವ ನಿಷ್ಪನ್ನ ಲಿಪಿಗಳಂತೆ ಇಜಿಪ್ಷಿಯನರು ಬರಿ ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವರಗಳಿಗೆ ಸಂಕೇತಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಏಕ ವ್ಯಂಜನ, ದ್ವಿ ವ್ಯಂಜನ, ಮತ್ತು ತ್ರಿವ್ಯಂಜನಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಇಜಿಪ್ಷಿಯನ್‌ಪವಿತ್ರ ಲಿಪಿಗಳ ಉಚ್ಚಾರ 
ಪ್ರತಿ ವ್ಯಂಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ವರಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಂಜನಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವರವಿಲ್ಲದೆ ಉಚ್ಚರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಪುರಾತತ್ವ ಪರಿಣಿತರು ಪವಿತ್ರ ಲಿಪಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರು. ವ್ಯಂಜನಗಳ ನಡುವೆ A /e/ ಇಡಲಾಗುವುದು /y/ಅನ್ನು i/i/ ಎಂದೂ /w/ ಅನ್ನು /u/, ಮತ್ತು /3/ ಮತ್ತು  /‘>/ ಗಳನ್ನು  /a/ ಎಂದೂ ಬರೆಯಲಾಗುವುದು. ಹೇಗೋ ಏನೋ ಈ ಪದ್ದತಿಯು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ,ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಪದಗಳ ಉಚ್ಚಾರವು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯದು. 19ನೆಯ ವಂಶದ ಅರಸ R‘-mss ನನ್ನು ರಮಸೆಸ್‌ ಅಥವ ರೈಮೆಸೆಸ ಎಂದು ಕರೆಬಹುದೆಂದು ಕ್ಯೂನಿಫಾರಂ ಬರಹಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯುವುದು. ಮೆಸಪಟೋಮಿಯಾ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟಿನ ನಡುವಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಉಲ್ಲೇಖ ಕಾಣಬಹುದು.
ನಿರ್ಣಾಯಕಗಳು ಪದಾಂಶಗಳು. ಆದರೆ ತಮ್ಮದೆ ಆದ ಧ್ವನ್ಯಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪದದ ಮುಂದೆ ಅವನ್ನು ಬರೆದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸುವುದು.ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಬರಹ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರಗಳ ದಾಖಲೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಪದಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ವಿವಿಧ ಸಂಕೇತ ಸಮೂಹಗಳು(ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ವರಗಳಿಂದಾಗಿ) ವಿಭಿನ್ನಪದವಾಗುತ್ತವೆ.ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳನ್ನುಒಂದೇರೀತಿಯ ಸಂಕೇತಗಳ ಗುಂಪುಗಳ ಪದಾಂಶಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ( ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವರ ಸೇರಿಸಿ) ಬರೆಯಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಕಗಳು ಪದಾಂಶಗಳ ಸರಣಿಯ ಅರ್ಥವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಸೂಚನೆ: ಚಿತ್ರ ಲಿಪಿ ಸೂಚಕಗಳು ನಿರ್ಧಾರಕಗಳಾಗಿವೆ.ಅವು ಪದಾಂಶವನ್ನುಚಿತ್ರಲಿಪಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಲಿಪಿಗಳು ಧ್ವನಿ ಲಿಪಿಗಳಾಗಿಯೂ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ
ಚಿತ್ರಲಿಪಿ, ಪವಿತ್ರಲಿಪಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಿಪಿ
ಈಜಿಪ್ಟ್ ತಜ್ಞರು ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಮೂರು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿರುವರು: ಚಿತ್ರಲಿಪಿ(Hieroglyph), ಪವಿತ್ರಲಿಪಿ( hieratic), ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಿಪಿ( demotic). ಚಿತ್ರಲಿಪಿಯನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಬಂಡೆ ಅಥವ ಬೃಹತ್‌ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಡರಸಿರುವರು ಪವಿತ್ರಲಿಪಿಯು "ಅರ್ಚಕರ ಲಿಪಿ" .ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ.ಅದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸ್ಮಾರಕಗಳಲ್ಲಿಯ ಚಿತ್ರಲಿಪಿಯ ಕೂಡು ಬರಹವಾಗಿದೆ.ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಿಪಿಯನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತಿತ್ತು. ಅದೂ ಕೂಡಾ ಬಹುವಾಗಿ ಕೂಡುಲಿಪಿಯೇ.ಅದು ಪವಿತ್ರಲಿಪಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಕ್ರಿ. ಪೂ. ೬00 ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಚಿತ್ರ ಲಿಪಿ ಅಥವ ಪವಿತ್ರಲಿಪಿಯಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಿಪಿಗೂ ಉಳಿದವಕ್ಕೂ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಂಕೇತವಿದೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ.
ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಚಿತ್ರಲಿಪಿ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಲಿಪಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಂಕೇತಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಪದ್ದತಿಗಳೂ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ನಾಗರೀಕತೆಯ ಕ್ರಿ.ಪೂ.ಮೂರನೆಯ ಸಹಸ್ರಮಾನದ ಕೊನೆಯ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜವಂಶಪೂರ್ವ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾದವು.ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜವಂಶಪೂರ್ವ ಅವಧಿಯ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ I ಅನ್ನು ಕುರಿತ ವಿವರ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಅವನ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ( Abydos) ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮುದ್ರೆಗಳು ದೊರೆತಿವ. ಅವುಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರಿ. ಫೂ. ೩೪೦೦ ನಿಂದ ೩೨೦೦ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ಲಿಪಿಗಳಾಗಿವೆ.
ಅತಿಪುರಾತನ ಚಿತ್ರಲಿಪಿ ಕಂಡರಿಕೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು. ನಾರ್ಮರ್‌ನ ವರ್ಣಫಲಕದಲ್ಲಿದೆ. ನಾರ್ಮರ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಚೀನ ಅರಸ. ಅವನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಅರಸರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ (ಸೆತಿ ಅರಸನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಅಬ್ಯದಾಸನ ರಾಜರ ಪಟ್ಟಿ). ಆದರೂ, ಅವನ ವರ್ಣಫಲಕದ ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರ ಲಿಪಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಏಕೀಕೃತ ಈಜಿಪ್ಟಿನನ್ನು ಕ್ರಿ. ಪೂ.೩೦೦೦ ಆಳಿದ. ಅವನು ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಕೆಳಈಜಿಪ್ಟನ ಎರಡರ ಅರಸನಾಗಿದ್ದ. ಅನೇಕ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ತಜ್ಞರು ಅವನನ್ನು ಆ ವಂಶದ ಪ್ರಥಮಅರಸ ಮೆಮನೆಸನ ಸಮಕಾಲೀನ ಎನ್ನುವರು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲಿದ್ದ ಎನ್ನುವರು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್‌ಅರಸ II, ಮತ್ತು ಕಾ(ಝೆ್ಖೆನ್‌) ಅರಸರಿಧ್ದ "ಝಿರೋ ವಂಶ"ದವನು ಎನ್ನುವರು.
ನಾರ್ಮರ್ ಹೆಸರಿನ ಚಿತ್ರಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ 2 ಪದಾಂಶಗಳಿವೆ. ನೇಮ್ (name,) ಮತ್ತು ಅದ್ನುಆವರಿಸಿದ ಸೆರಖ್. ಹೆಸರಿನ ಬರಹದ ಮೇಲುಭಾಗವು ಕ್ಯಾಟ್‌ಫಿಷ್ ಕೆಳಭಾಗವು ಉಳಿ (serekh) ಈಜಿಪ್ಟ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ರಾಜರ ಹೆಸರಿನ ಸುತ್ತ ಆವರಣ ಇರುವುದು. ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟ್‌ಫಿಷ್‌ /n‘>r/, ಮತ್ತು ಉಳಿ /mr/.ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಬರೆದರೆ ಅದರ ಉಚ್ಚಾರ /n‘rmr/. ಅದನ್ನು ನಾರ್ಮರ್( Narmer) ಎಂದುನಾವು ಕರೆದರೂ,ನಮಗೆ /n‘rmr/.ನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಂಜನಗಳ ಮಧ್ಯದ ಸ್ವರ ಯಾವುದು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದು.
ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಚಿತ್ರಲಿಪಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡು ಬರಹದ ಪವಿತ್ರಲಿಪಿಯೂ ಕೂಡಾ "ಕಾ" ಅರಸನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದಿತು. ಅದನ್ನು ಆ ಕಾಲದ ಮಡಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಬಹುದು. ತುಸು ಸಮಯದ ನಂತರದ ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ "ಆಹ "ಅರಸ ಮತ್ತು "ಡೆನ್" ಅರಸರಕಾಲದ ಪ್ರಥಮವಂಶದವರ ಅವಧಿಯದು.ಆದರೆ 4ನೆಯ ವಂಶದವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪವಿತ್ರಲಿಪಿಗಳ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ. 
ಚಿತ್ರಲಿಪಿ ಬದಲಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆಯಲಾಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಲಿಗೇಚರ್‌ಗಳ (ಸಂಲಗ್ನ) ಬಳಕೆಯಾಯಿತು ಕೆಳಗಿರುವ ಚಿತ್ರಲಿಪಿ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಲಿಪಿಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ(ಕಾಲ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ. ಪೂ. ೧೨೦೦):
ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೆ ಸಾಲಿನ ನಡುವೆ ತುಸು ಹೋಲಿಕೆ ಗುರುತಿಸ ಬಹುದು, ನೀವು ಪವಿತ್ರ ಲಿಪಿಯೂ ಒಂದೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿರುವುದನ್ನೂ ಗುರುತಿಸ ಬಹುದು.ಪದೇಪದೇ ಬಳಸಿದ ಅನೇಕ ಸಂಕೇತಗಳು ಸೇರಿ ಲಿಗೇಚರ್‌ಗಳಾಗಿರುವವು. ನಾವು' a' ಮತ್ತು 'e' ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 'æ' ಎಂದು ಬರೆಯುವ ಹಾಗೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಲಿಪಿಯನ್ನುಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸೇರಿಸಿಬರೆದ ಲಿಪಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬರಹವಾಯಿತು. ಅದು ಚಿತ್ರ ಲಿಪಿಯ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿ. ಪೂ. ೬೦೦, ಪೆಪ್ರಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತಿದ್ದ ಪವಿತ್ರ ಲಿಪಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ಬರಹಗಳಿಗಾಗಿ ಸೀಮಿತ ಆಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಿಪಿಯು ದೈನಂದಿನ ಲಿಪಿಯಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕವಿಡಲು, ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಬರಹಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆಮಾಡಿದರು. ಕೆಳಗಿನದು ರೊಜೆಟ್ಟಾ ಶಿಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಬರಹ. ಇದಕ್ಕೂ ಚಿತ್ರ ಲಿಪಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಅರಾಮಿಕ್‌ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಹೋಲುವುದು.
ಕ್ರಿ ಶ.5ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಕೊನೆಯ ಶಾಸನ. ಇದು ಕಾಪ್ಟಿಕ್‌ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿದೆ ( ಕೂಡಕ್ಷರ ). ಗ್ರೀಕ್‌ಆಧಾರಿತ ವರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು  ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಕೇತಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬರಹ ಪದ್ದತಿಯು ಗ್ರೀಕ್‌ ಆಧಾರಿತ ವರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಕೇತಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಗಮವಾಯಿತು. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಮೂಲದ ಭಾಷೆಯ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಇದರಿಂದ ಆಗದು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ಲಿಪಿಯು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ . ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಯನ್‌ಲಿಪಿಯನ್ನು ಬಳಸುವರು. ಯಾವುದೇ ಹೆಸರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಈ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬರೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಮಾನವರ ಹೆಸರು ಬರೆದಾಗ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ಗಂಡಿನ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನ ಚಿತ್ರಲಿಪಿಯನ್ನು ಬರೆಯುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಲಿಂಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸ ಬಹುದಾಗಿತ್ತು.
ಇತರ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಂತೆ ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್‌ರು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಚಿತ್ರ ಲಿಪಿಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಥವ ಸರಳಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ . ಬಹುಶಃ ಅವು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರುವದೇ ಅದಕ್ಕೆಕಾರಣ'. 
ಹೈರೊಗ್ಲಿಫ್‌ಗಳನ್ನು ಅವರು " ದೇವರ ನುಡಿ" ಎಂದೆ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಅವನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅರ್ಚಕರು ಬಳಸುತಿದ್ದರು. ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ರಚಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸಂಕೇತಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಲಿಪಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದರು ಅದನ್ನೇ ಹಿರಾಟಿಕ್‌ ಲಿಪಿ ಎನ್ನುವರು. ಇದು ಕೈಬರಹದಂತೆ ಇರುವುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಲಿಪಿಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಅವುಗಳಿಂದ ಮೂಲದ ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವು ಅಷ್ಟು ಅಮೂರ್ತವಾಗಿರುತಿದ್ದವು. ಅವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿದರು.
ಬರಹವನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಅಥವ ಬಲದಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಬ ಸಾಲು ಅಥವ ಅಡ್ಡ ಸಾಲಿನಲ್ಲೂ ಬರೆಯುತಿದ್ದರು. ಕಂಬಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಓದ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಡ್ಡಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಓದಲು ಬರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮುಖ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದೋ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಓದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಮೇಲಿನ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಓದಿ ನಂತರ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಕೇತಗಳಿಗೆ ಹೋಗ ಬೇಕಿತ್ತು. ರೊಜೆಟ್ಟಾ ಶಿಲೆಯು ಸಿಕ್ಕಮೇಲೆ ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್‌ಲಿಪಿಯ ನಿಗೂಢ ಪ್ರಪಂಚ ತೆರೆದುಕೊಂಡು ನೈಲ್‌ನದಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ.

No comments:

Post a Comment